Ama hizkuntzan komunikatzea gakoa da adineko pertsona eta fragilitate egoeran dauden pertsonen arretan – La comunicación en el lenguaje materno clave en el acompañamiento a personas mayores y en situación de fragilidad

Matia Fundazioan pertsonei zahartze prozesuan laguntzen diegu, eta laguntza horren oinarria, bere beharrak eta lehentasunak jakiteko, komunikazioa da. Hizkuntza, beraz, oinarrizko baliabide bat da, eta norberak bere ama hizkuntzan hitz egiteko behar eta eskubideak bermatzea dugu helburu. Are eta gehiago adineko edo/eta fragilitate egoeran dauden pertsonekin.

Horregatik,  2007. urtetik aurrera euskara plana eta hizkuntza politika sortu genituen, Kalitate Politika orokorrean barneratuak daudenak. Hiru helburu orokor ditugu:

 • Gure erabiltzaileen hizkuntza aukeraren eskubidea bermatu beharraz jabetuarazi, gure jarduerak eta zerbitzuak euskaraz ere eskain ditzagun, legeak adierazi bezala.
 • Helburu hori lortzeko erakunde osoa sensibilizatzea.
 • Kultura hau langile guztien laneko dinamika arruntetan ezartzea.

Eta hauek dira gure helburu zehatzak:

 • Herritar erabiltzaileekin ditugun harremanetan, ahoz zein idatziz, bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera osotasunean eman dadin bultzatzea
 • Irudi korporatiboan eta hizkuntza paisaian bi hizkuntza ofizialen presentzia osotasunean emateko sustapena egitea
 • Bertako langileen hizkuntza-gaitasuna handitzea.
 • Barruko lan harremanetan, ahoz zein idatziz, euskararen erabilera areagotzea.

 1. urtean zehar bezeroen % 27k euskara hautatzen zuen komunikaziorako hizkuntza bezala.

Eskakizun eta hautaketa horrekin bat eginda, langileen euskara errolda ere osatu dugu. 2018ko datuen arabera, langileen %48 elebiduna da, eta beste %17k zerbait daki. Zifra honek ordea, ez du bermatzen beti euskaraz arreta eman ahal izatea, eta hori hobetzeko asmoz, hau da, helburu guztiei erantzuna eman eta gaitasuna areagotzeko, Euskara Lan Taldea dago. Lan talde horrek helburuen jarraipena eta haiek lortzeko ekimenak abiarazten ditu.

Irudia eta komunikazio arloan adibidez, gure errotulazioa elebiduna da, webgunea, publizitate eta marketina, sare sozialak… dena elebidun jartzeko irizpidea dugu, euskara lehenesten.

Barne eta kanpo harremanetan berriz, ahozko eta idatzizko komunikazioak elebidunak dira, mahai gainekoak eta txapak ditugu euskal hiztunak identifikatzeko, euskara ikastaroak, barne sistema informatikoak euskaratu, pertsonen kudeaketan eta aukeraketa prozesuan hizkuntza eskakizunak integratu, eta sensibilizazio ekintzak egin ditugu (Euskaraldia, Korrika, Euskararen eguna, Mintzanet…)

Eta hizkuntza kudeaketan baliabideak jarriaz, itzulpenak, baliabide pertsonalak, diru-laguntzak lortzea eta abar ahalbideten saiatzen gara.

Matia Fundazioan euskararen erabilera sustatu nahian eta normalizazio prozesuan dugun konpromisoa kontuan izanik, Euskara Gida landu eta argitaratu dugu. Horren helburua euskara erabiltzerakoan langileek autonomia eta segurtasun gehiago izatea da. Eskuliburu honetan hizkuntza-eskubideen inguruan nola jokatu eta lanean ohikoenak diren esaldi eta terminoak jasotzen dira. Hemen ikusi dezakezue gida.

En la Fundación Matía apoyamos a las personas en el proceso de envejecimiento, y la base de esta ayuda, para conocer sus necesidades y prioridades, es la comunicación. La lengua es, por tanto, un recurso básico que tiene como objetivo garantizar la necesidad y los derechos de cada uno en el lenguaje materno. Y todavía más con personas mayores y/ en situación de fragilidad.

Por ello, a partir de 2007, creamos el plan de euskera y la política lingüística, que está integrado en la Política General de Calidad. Tenemos tres objetivos generales:

 • Hacernos conscientes de la necesidad de garantizar el derecho a la opción lingüística de nuestros usuarios, para que nuestras actividades y servicios también se presten en euskera, tal y como se indica la ley.
 • Sensibilizar toda la sociedad en este objetivo.
 • Integrar esta cultura en las actividades laborales cotidianas de los trabajadores.

Y estos son nuestros objetivos específicos:

 • En las comunicaciones que tenemos con las personas usuarias, tanto por escrito como oral, fomentar la posibilidad de poder utilizar cualquiera de los dos idiomas oficiales.
 • Tanto en la imagen corporativa como en el paisaje lingüístico, fomentar el la presencia de los dos idiomas oficiales.
 • Aumentar la capacidad lingüística de los trabajadores.
 • Fomentar el uso del euskera en las relaciones internas, tanto por escrito como oral.

Durante el 2018 el 27% de las personas usuarias en Matia eligen el euskera como primera lengua de comunicación.

Con esta necesidad y elección, se ha completado el censo de euskera entre los trabajadores, y según los datos del 2018, el 48% es bilingüe y el 17% sabe algo. Sin embargo, esta cifra no siempre permite atender en euskera y, con el objetivo de mejorar la capacidad y dar respuesta a todos los objetivos, existe un Grupo de Trabajo de Euskera para su seguimiento y desarrollo.

Respecto a la imagen y comunicación por ejemplo: la rotulación es bilingüe, la página web, publicidad y marketing, redes sociales… tenemos el criterio de hacerlo bilingüe y priorizando el euskera.

En relaciones internas y externas: comunicaciones orales y escritas bilingües, identificadores encima de la mesa, identificación del personal, cursos de euskera, traducción y adaptación de las herramientas informáticas internas, en la selección y gestión de personal integrar requisitos lingüísticos, y acciones de sensibilización (Euskaraldia, Korrika, Día del Euskera, Mintzanet…).

Teniendo en cuenta el compromiso de Matia Fundazioa en fomentar el uso del euskera y en el proceso de normalización, hemos elaborado y publicado la Guía de Euskera, cuyo objetivo es el trabajador gane autonomía y seguridad al utilizar el euskera. En este manual se recogen actitudes a adoptar en cuanto a los derechos lingüísticos y las frases y términos más frecuentes en el trabajo. Aquí podéis ver la guía.

Escribe un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *